فرصت ارسال چکیده و مقاله کامل تا پایان بهمن ماه.
1398/11/25

با سلام

آن دسته از کاربران همایش که مقالات تکمیل نشده ای دارند و وضعیت چکیده یا مقاله شان "در انتظار تکمیل توسط شما" می باشد، فرصت دارند تا پایان بهمن ماه به ارسال چکیده و مقاله کامل خود اقدام نمایند. قفل پنل برای آن ها باز شده و فرصت تکمیل مقالات ارسالی خود را دارند.