کمیته علمی و اجرایی همایش

 

دبیر علمی همایش:

دکتر هادی بهرامی احسان

hbahramI@ut.ac.ir

 

دبیر اجرایی همایش:

خانم دکتر فاطمه فیاض 

ffayyaz@ut.ac.ir


کمیته اجرایی:

 

سرکار خانم اعظم نوا،

سرکار خانم سارا شهیدزاده،

سرکار خانم دکتر ندا فراهینی،

سرکار خانم کوثر شیروان،

جناب آقای محمود میرزایی،

سرکار خانم فاطمه شریعتمداری،

سرکار خانم فاطمه شریفی،

سرکار خانم مرضیه زرگری،

سرکار خانم سارا امینی،

سرکار خانم زهرا سرمست،

سرکار خانم مریم ادیبی،

سرکار خانم سمیرا بیات،

سرکار زهرا خراسانی،

سرکار خانم میرزایی،

سرکار خانم فاطمه خاکپور.